top of page

Tietosuojakäytäntö

1 Ohjain

Suomen Bioteollisuus ry / Finnish Bioindustries
Y-tunnus: 0909788-9
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki, Suomi

2 Rekisteriin liittyvistä asioista vastaava yhteyshenkilö

Alexandra Peth
+358 43 825 9505
alexandra.peth@kemianteollisuus.fi

3 Rekisterin nimi

  • Bioteollisuuden verkoston yhteystietoihin liittyvä henkilötietorekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • tiedottaa Bioteollisuuden toiminnasta ja tapahtumista sekä muusta asiaan liittyvästä viestinnästä

  • kehittää Bioteollisuuden palveluita ja toimintaa, ylläpitää ja aktivoida sidosryhmäsuhteita ja niihin liittyvää viestintää

  • uutiskirjeiden lähettämiseen

  • tapahtumien järjestämiseen

  • tehdä asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita tiedusteluja ja tutkimuksia

5 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Bioteollisuuden oikeutettu etu.

6 Rekisteröity tiedot

Henkilötietorekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, asema organisaatiossa, yhteys Bioteollisuuteen

  • rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • tiedot työnantajayhtiön kaupparekisteriotteesta

  • tapahtuman osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumiin liittyvät tiedot, kuten ruokavaliotiedot ja saavutettavuustarpeet

7 Säännölliset tietolähteet

Rekisterin tietoja kerätään rekisteröidyltä säännöllisesti puhelimitse, verkossa, kokouksissa ja muilla vastaavilla tavoilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8 Tietojen luovuttaminen

Käsittelemme tietoja itse ja käytämme henkilötietojen käsittelyssä palveluksessamme olevia alihankkijoita.

Säilytämme henkilötietoja alihankkijoiden hallinnoimilla ja suojatuilla palvelimilla. Emme säännöllisesti luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille.

Osallistujien yhteystiedot ja muut osallistujatiedot voidaan luovuttaa yhteistyökumppanina toimivalle tapahtumanjärjestäjälle tapahtumaan liittyvää viestintää ja muita vastaavia tarkoituksia varten. Muutoin tietoja ei säännöllisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojaus ja säilytysaika

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Bioteollisuuden tai sen alihankkijoiden tietojärjestelmissä, joissa tietosuojavaatimusten ja tietosuojan varmistamiseksi käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia menetelmiä.

Henkilötiedot sisältävää palvelua voivat käyttää vain ne työntekijämme, joilla on työnsä perusteella oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä menetelmillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot on tallennettu siten, että vain tietyt nimetyt henkilöt voivat käyttää niitä.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 3 vuotta. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti, kun käyttötarkoitus on päättynyt, esimerkiksi ravitsemustiedot hävitetään välittömästi tapahtuman jälkeen.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja huomioimme sovellettavan lainsäädännön. Lisäksi noudatamme sellaisia kohtuullisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että rekisteröidyistä ei tallenneta rekisteriin sellaisia käyttötarkoituksensa kanssa yhteensopimattomia, vanhentuneita tai epätarkkoja tietoja. Korjaamme tai poistamme tällaiset tiedot välittömästi.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidynä sinulla on oikeus tarkastaa sinusta henkilötietorekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista, jos pyyntöön on laillinen peruste. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Pyydämme toimittamaan tähän asiaan liittyvät pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti edellä mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidynä sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaisille.

Sinulla on erityisistä henkilökohtaisista syistä myös oikeus vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelymenettelyjä, kun oikeutettu etumme on tietojen käsittelyn perusta. Vaatimuksenne yhteydessä sinun on täsmennettävä erityinen tilanne, johon vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä toteuttamasta vastalausetta vain, jos kieltäytyminen perustuu laissa säädetyihin syihin.

Rekisteröidynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia siltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

11 Muutokset tietosuojaselosteeseen

Jos teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, merkitsemme päivätyt muutokset käytäntöön. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa niistä myös muilla tavoilla, kuten sähköpostitse tai tekemällä ilmoituksen verkkosivuillamme. Suosittelemme, että vierailet säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioit mahdolliset muutokset käytäntöön.

bottom of page